top of page

ผลงานร้านค้า

Portfolio

 เรื่องราวมาถึงแล้ว  life 

มาเยี่ยมชมร้านค้าของเราในตัวเมืองโตรอนโต้

และปล่อยให้เรื่องราวของคุณถูกมองเห็น

Nose Piercing Uncut
NIX Tattoo Show Toronto
MY Ink - Episode 8
MY Ink - Episode 7
Our Space
MY Ink - Episode 6
Microblading Session by Elisa Tassoni
MY Ink - Episode 5
Videos
Tattoo Designs

การออกแบบที่มีจำหน่าย

การออกแบบรอยสักที่วาดโดยศิลปินของเรา